lOGO Met je mond vol tanden (3)

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder cursist verstaan:
Diegene die zich heeft ingeschreven voor deelname, daadwerkelijk deelneemt of deelgenomen heeft bij met je mond vol tanden te organiseren of georganiseerde nascholing.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met je mond vol tanden
betreffende de deelname aan bij- en nascholing welke door met je mond vol tanden wordt georganiseerd. Door Met je mond vol tanden  worden geen leveringsvoorwaarden van cursisten aanvaard, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 2 Inschrijving bij- en nascholing

2.1 De overeenkomst komt tot stand door inschrijving van de cursist via de daartoe
geëigende inschrijfprocedure. Inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt.
De cursist ontvangt binnen 14 dagen na ontvangst van de aanmelding door met je mond vol tanden  een schriftelijke bevestiging van deelname, waarmee de inschrijving definitief is. De cursist heeft
een bedenktijd van 14 werkdagen na de datum van aanmelding. Binnen deze termijn kan de cursist de deelname aan de bij- en/of nascholingsactiviteit schriftelijk of per e-mail annuleren.
Annulering is definitief na bevestiging van met je mond vol tanden
2.2 Indien de bij- en/of nascholing plaatsvindt binnen de 14 werkdagen bedenktijd na
aanmelding, dient de cursist bij aanmelding af te zien van deze bedenktijd.
2.3 Alle bij de inschrijving verstrekte (persoons)gegevens worden vertrouwelijk
behandeld door labyrinth-coaching en trainers.
2.4 Ongeveer 6 weken voor aanvang van de training ontvangt de cursist de algemene informatie.

Artikel 3 Overtekening

3.1 Bij overtekening van een bij- en/of nascholingsactiviteit, wordt de cursist op een
wachtlijst geplaatst op volgorde van binnenkomst van de aanmelding. De cursist heeft
voorrang op de volgende dezelfde training.

Artikel 4 Cursus op aanvraag

4.1 Een cursus op aanvraag is een verzoek buiten het reguliere training om. In overleg met de aanvrager wordt de inhoud van de scholing bepaald, wie de docent is, waar en wanneer de training plaatsvindt en hoeveel deelnemers er zijn. Prijs van de training zal nader bepaald worden.

Artikel 5 Betaling

5.1 Betaling dient te geschieden op de door middel van factuur.
Binnen 30 dagen na factuurdatum. Zonder betaling
kan de toegang tot de training worden ontzegd.

Artikel 6 Registratie kwaliteitsregister

6.1 Voorafgaand aan de training dient de cursist de presentielijst te
ondertekenen. Aan het einde van de training wordt het deelnemerscertificaat uitgereikt. De aanwezigheid bij een training van een mondhygiënist die geregistreerd staat in
het Kwaliteits Register Mondhygiënisten (KRM), wordt door  automatisch door met je mond vol tanden

De aanwezigheid bij een training van een tandarts die geregistreerd staat in het Kwaliteits Register Tandartsen (KRT) zal automatisch worden verwerkt doormet je mond vol tanden   in PE-online.

Artikel 7 Auteursrecht

7.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de door met je mond vol tanden georganiseerde training berusten bij met je mond vol tanden .  Alle van of namens met je mond vol tanden  in het kader van de training verkregen informatie of andere materialen is
uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de cursist of zijn organisatie. Het is de cursist niet toegestaan enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handelsnaam of andere
rechten van intellectuele eigendom uit (software)materiaal te verwijderen of te wijzigen.

Artikel 8 Annulering door cursist

 • 8.1 Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail. Annulering is pas definitief na bevestiging door labyrinth-coaching  .
  8.2 De cursist heeft het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden binnen 14 werkdagen vanaf de datum van aanmelding, dit met inachtneming van artikel 2.2 van deze
  voorwaarden. Voor annulering buiten de termijn van 14 werkdagen, gelden, de volgende voorwaarden:
  8.3 Tweedaagse training.
 • Tot drie kalendermaanden voor aanvang, kan de cursist kosteloos annuleren. De cursist heeft recht op terugbetaling van reeds betaalde cursusgelden. Terugbetaling geschiedt binnen 14 werkdagen na bevestiging van annulering.
 •  Vanaf drie kalendermaanden tot 30 dagen voor aanvang, wordt de helft van het trainingsgeld in rekening gebracht. De cursist heeft recht op terugbetaling van reeds betaalde cursusgelden
  minus de helft van de trainingskosten. Terugbetaling geschiedt binnen 14 werkdagen na bevestiging van annulering.
 • Binnen 30 dagen voor aanvang, bedragen de annuleringskosten het gehele cursusgeld.
 • In geval van tussentijdse beëindiging van deelname gaande de training, heeft de cursist geen recht op terugbetaling.
 • Indien de cursist gelijktijdig met de afmelding voor een plaatsvervanger zorgt, worden er geen kosten in rekening gebracht. De plaatsvervanger dient schriftelijk aan  met je mond vol tanden de plaats in te nemen, waarna met je mond vol tanden een factuur stuurt naar de plaatsvervanger.

8.4. Annuleren COVID-19 gerelateerd. Indien de cursist de training niet kan bijwonen door een coronabesmetting van hemzelf/haarzelf, of van een huisgenoot, waardoor de quarantainemaatregelen gelden, wordt de bij- en nascholing kosteloos geannuleerd. De cursist ontvangt een tegoedbon gelijk aan de
reeds betaalde cursusgelden welke in hetzelfde of het volgende cursusjaar moet worden besteedt. De cursist ontvangt de tegoedbon binnen 14 werkdagen na bevestiging van annulering.

Artikel 9 Wijziging en annulering door met je mond vol tanden 

9.1 Met je mond vol tanden heeft het recht om zonder opgave van reden een bij- en/of nascholing te annuleren, in welk geval de cursist recht heeft op volledige terugbetaling van het door hem
betaalde bedrag.
9.2 Met je mond vol tanden  is te allen tijde gerechtigd de datum, locatie, het tijdstip, tijden, sprekers, (werk)materiaal en de locatie van een bij- en/of nascholing te wijzigen, zonder dat de cursist daardoor enige aanspraak op schadevergoeding heeft. Met je mond vol tanden zal de cursist zo spoedig mogelijk van enige wijziging zoals hierboven bedoeld, op de hoogte stellen. De cursist heeft de mogelijkheid om binnen twee weken na deze kennisgeving, doch uiterlijk 24 uur voor aanvang, de bij- en/of nascholing schriftelijk of per email bericht te annuleren. De
cursist heeft dan recht op terugbetaling van het aan Met je mond vol tanden betaalde bedrag.

Artikel 10 Klachten en aansprakelijkheid

10.1 Klachten die verband houden met door of namens Met je mond vol tanden bijen/of nascholing kunnen schriftelijk worden ingediend bij Met je mond vol tanden en worden
afgehandeld conform de klachtenregeling van de NOBCO. De klachtenregeling staat vermeld op de site bij de NOBCO.
10.2 Met je mond vol tanden aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het opvolgen en/of interpreteren door cursisten van de mondelinge aanwijzingen tijdens een bij- en/of nascholingsactiviteit, of daarbij verstrekt schriftelijk materiaal.

Artikel 11 Rechtskeuze

11.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands Recht.
11.2 Ieder geschil met betrekking tot de uitleg van de tekst van deze Algemene Voorwaarden, zal worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland